Có 1 kết quả:

shān mén

1/1

shān mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) monastery main gate (Buddhism)
(2) monastery