Có 1 kết quả:

shān gāo shuǐ cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

high as the mountain and long as the river (idiom); fig. noble and far-reaching