Có 1 kết quả:

shān gāo hǎi shēn

1/1

shān gāo hǎi shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high as the mountain and deep as the sea (idiom); fig. infinite bounty