Có 1 kết quả:

shān gāo hǎi shēn ㄕㄢ ㄍㄠ ㄏㄞˇ ㄕㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

high as the mountain and deep as the sea (idiom); fig. infinite bounty