Có 1 kết quả:

shān dòu

1/1

shān dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) leading light (of a generation etc)
(2) (honorific appellation)