Có 1 kết quả:

shān jiāo yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) striated prinia (Prinia criniger)