Có 1 kết quả:

shān jī

1/1

shān jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Reeves's pheasant (Syrmaticus reevesii)
(2) (dialect) pheasant