Có 1 kết quả:

shān méi

1/1

shān méi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Chinese hill warbler (Rhopophilus pekinensis)