Có 1 kết quả:

shān jí líng ㄕㄢ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) forest wagtail (Dendronanthus indicus)