Có 1 kết quả:

shān jí líng

1/1

shān jí líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) forest wagtail (Dendronanthus indicus)