Có 1 kết quả:

shān má què

1/1

shān má què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) russet sparrow (Passer rutilans)