Có 2 kết quả:

suì shùsuì shu

1/2

suì shù

giản thể

Từ điển phổ thông

tuổi tác

suì shu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

age (number of years old)