Có 1 kết quả:

suì shí

1/1

suì shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) season
(2) time of the year