Có 1 kết quả:

suì yuè

1/1

suì yuè

giản thể

Từ điển phổ thông

1. năm tháng
2. tuổi tác

Từ điển Trung-Anh

(1) years
(2) time