Có 1 kết quả:

suì yuè liú shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

as time goes by (idiom)