Có 1 kết quả:

suì jì yú chù ㄙㄨㄟˋ ㄐㄧˋ ㄩˊ ㄔㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

annual budgetary surplus or deficit (accountancy)