Có 1 kết quả:

qǐ bù

1/1

qǐ bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) how couldn't...?
(2) wouldn't it...?