Có 1 kết quả:

qǐ zhǐ

1/1

qǐ zhǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not only
(2) far from
(3) more than