Có 1 kết quả:

jí yè

1/1

jí yè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high and steep
(2) towering
(3) perilous

Một số bài thơ có sử dụng