Có 1 kết quả:

chà zi

1/1

chà zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) branch road
(2) setback
(3) accident
(4) hiccup