Có 1 kết quả:

dǎo gài bù

1/1

dǎo gài bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pars perculairs