Có 1 kết quả:

Gāng shān zhèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kangshan town in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan