Có 1 kết quả:

yán céng

1/1

yán céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rock strata

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 岩層|岩层[yan2 ceng2]
(2) rock strata