Có 1 kết quả:

yán xiè

1/1

yán xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (rock) debris
(2) scree