Có 1 kết quả:

yán bīn yù ㄧㄢˊ ㄅㄧㄣ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rock sandpiper (Calidris ptilocnemis)