Có 1 kết quả:

yán bīn yù

1/1

yán bīn yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rock sandpiper (Calidris ptilocnemis)