Có 1 kết quả:

yán léi niǎo

1/1

yán léi niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rock ptarmigan (Lagopus muta)