Có 1 kết quả:

àn biāo

1/1

àn biāo

giản thể

Từ điển phổ thông

ngọn hải đăng, đèn biển

Từ điển Trung-Anh

(1) lighthouse
(2) shore beacon