Có 1 kết quả:

àn rán

1/1

àn rán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trọng thể, trang nghiêm, trang trọng

Từ điển Trung-Anh

(1) solemn
(2) serious