Có 1 kết quả:

É shān yí zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Eshan Yizu autonomous county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan