Có 1 kết quả:

fēng zhí shū chū gōng néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

peak power output (of an electrical device etc)