Có 1 kết quả:

fēng dǐng

1/1

fēng dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) summit
(2) crest