Có 1 kết quả:

jùn lì

1/1

jùn lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pitiless
(2) merciless