Có 1 kết quả:

chóng bài

1/1

chóng bài

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sùng bái, sùng kính, tôn sùng

Từ điển Trung-Anh

(1) to worship
(2) adoration