Có 1 kết quả:

chóng jìng

1/1

chóng jìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to revere
(2) to venerate
(3) high esteem