Có 1 kết quả:

chóng yáng mèi wài

1/1

chóng yáng mèi wài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to revere everything foreign and pander to overseas powers (idiom); blind worship of foreign goods and ideas