Có 2 kết quả:

Chóng zhēnchóng zhēn

1/2

Chóng zhēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chongzhen, reign name of last Ming emperor (1628-1644)

chóng zhēn

giản thể

Từ điển phổ thông

hoàng đế Sùng Trinh (hoàng đế cuối cùng đời nhà Minh của Trung Quốc)