Có 2 kết quả:

Chóng zhēnchóng zhēn

1/2

Chóng zhēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chongzhen, reign name of last Ming emperor (1628-1644)

Một số bài thơ có sử dụng

chóng zhēn

phồn thể

Từ điển phổ thông

hoàng đế Sùng Trinh (hoàng đế cuối cùng đời nhà Minh của Trung Quốc)

Một số bài thơ có sử dụng