Có 1 kết quả:

yá hè

1/1

yá hè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) valley
(2) gulley