Có 1 kết quả:

gǎng shào

1/1

gǎng shào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lookout post
(2) sentry