Có 1 kết quả:

yān zī ㄧㄢ ㄗ

1/1

yān zī ㄧㄢ ㄗ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

núi Yêm Tư (tương truyền là nơi mặt trời lặn)