Có 1 kết quả:

zhǎn rán

1/1

zhǎn rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) outstanding
(2) towering