Có 1 kết quả:

dǐng

1/1

dǐng

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đỉnh đầu
2. chỗ cao nhất