Có 1 kết quả:

zhǎn rán

1/1

zhǎn rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) outstanding
(2) towering

Một số bài thơ có sử dụng