Có 1 kết quả:

lǐng yíng

1/1

lǐng yíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lofty (of mountain)
(2) deep (of valley)