Có 1 kết quả:

yuè dé ěr gē ㄩㄝˋ ㄉㄜˊ ㄦˇ ㄍㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to yodel