Có 1 kết quả:

wēi rán yì lì

1/1

wēi rán yì lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stand tall and rock-solid (idiom)
(2) towering majestically
(3) (of a person) to stand up against sb