Có 1 kết quả:

diān fēng

1/1

diān fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) summit
(2) apex
(3) pinnacle (of one's career etc)
(4) peak (of a civilization etc)