Có 1 kết quả:

yán huà

1/1

yán huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rock painting
(2) picture or writing carved on rocks