Có 1 kết quả:

Chuān cài

1/1

Chuān cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sichuan or Szechuan cuisine