Có 1 kết quả:

Chuān bèi

1/1

Chuān bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Sichuan fritillary bulb (Bulbus fritillariae cirrhosae, used in TCM)