Có 1 kết quả:

xún bǔ

1/1

xún bǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to patrol
(2) policeman (in China's former foreign concessions)